In het kader van de Covid-19-pandemie wil Innoviris onderzoek en industriële innovatie aanmoedigen en ondersteunen om deze ongekende gezondheidscrisis aan te pakken. 

Dit programma is bedoeld voor O&O-projecten gericht op het Covid virus in de volgende domeinen : 

 • Vaccins 
 • Medicijnen en Behandelingen 
 • Medische hulpmiddelen 
 • Producen en medische uitrusting / ziekenhuisvoorziening (inclusief ventilatoren, beschermingskledij, apparatuur voor diagnose, ontsmettingsmiddelen en  hun tussenproducten) 

De steun zal worden verleend in overeenstemming met Mededeling 2020/C 112 I/01 van de Commissie over de wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak. 
 

Uitzonderlijke voorwaarden: 

Door deze uitzonderlijke gezondheidscisis, zijn projecten met een aanzienlijke impact op de Covid-19-pandemie onderworpen aan onderstaande bijzondere voorwaarden:  

 • Een financieringsgraad van 80% voor alle projecten, of het nu gaat om industrieel odnerzoek of experimenteele ontwikkeling en onafhankelijk van de grootte van de onderneming; 
 • Verhoging van financieringsgraad met 15% bij grensoverschrijdende samenwerkingen, enkel met onderzoekscentra of andere ondernemingen; 
 • Mogelijkheid tot financiering met terugwerkende kracht tot 01/02/2020 voor alle projecten die van start zijn gegaan voor de indiendatum. 

De steun van Innoviris dekt de O&O-kosten, kosten verbonden aan een octrooiaanvraag en de klinische validaties van deze activiteiten. 

Deze voorwaarden gelden voor elke project dat in het kader van dit programma en voor 1 augustus 2020 wordt ingediend.  
 

Wanneer kom je in aanmerking? 

 • Je bent een bedrijft met tenminste een exploitatiezetel in  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 • Je R&D project beoogt de ontwikkeling, afwerking of implementatie van een innovatief product, proces dat een oplossing biedt om de Covid-19-pandemie aan te pakken; 
 • Je bedrijf verkeert niet in moeilijkheden in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving van 31/12/2019, in de zin van het AGVV; 
 • Je kan een deel van de kosten van het project dragen; 
 • Je hebt je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld. 
 • Na afloop van het project verbindt de begunstigde van de steun zich ertoe niet-exclusieve licenties te verlenen aan derden binnen de Europese Economische Ruimte onder niet-discriminerende marktvoorwaarden. 
   

Vergoedingspercentagegraad en accumulatie 

Projecten worden door Innoviris gefinancierd tot maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten.  

Dit percentage kan met 15 stijgen wanneer het project door meerdere lidstaten wordt gesteund of wanneer het wordt uitgevoerd in het kader van grensoverschrijdende samenwerking met onderzoeksorganisaties of andere ondernemingen. 

De begunstigde moet aantonen dat hij het saldo van de projectbegroting kan financieren met particuliere middelen. 

De in het kader van deze maatregel verleende steun kan worden gecumuleerd met steun uit andere bronnen voor dezelfde in aanmerking komende kosten, op voorwaarde dat de gecumuleerde steun de hierboven vastgesteld vergoedingspercentage niet overschrijdt. 
 

In aanmerking komende kosten 

De in aanmerking komende kosten zijn alle kosten die nodig zijn voor het O&O-project gedurende de looptijd ervan, met name:  

 • personeelskosten;  
 • kosten in verband met digitale en computerapparatuur, diagnostische apparatuur, hulpmiddelen voor gegevensverzameling en -verwerking; 
 • kosten gelinkt aan O&O-diensten, preklinische en klinische proeven (testfase I-II);  
 • de kosten voor het verkrijgen, valideren en verdedigen van octrooien en andere immateriële activa, het verkrijgen van conformiteitsbeoordelingen en/of vergunningen die nodig zijn voor het op de markt brengen van nieuwe en verbeterde vaccins en geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur, ontsmettingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.  

De procedure in 3 stappen ? 

 • Dien het aanvraagformulier via het formulier onderaan de pagina. 
 • Als je project in aanmerking komt, analyseren onze adviseurs je aanvraag op basis van volgende criteria: 
  • relevantie van de oplossing van het project om de Coid-19-pandemie aan te pakken; 
  • niveau van de innovatie en positionering tegenover de state of the art; 
  • haalbaarheid en uitwerking van het project; 
  • business strategie en commerciële vooruitzichten; 
  • impact van het project op het Gewest. 

Tijdens de analyse wordt er een ontmoeting georganiseerd tussen Innoviris en de projectverantwoordelijken.  

Als je aanvraag positief wordt geëvalueerd, zal deze aan de regering worden voorgesteld voor financiering die zal worden toegekend in verschillende schijven tijdens de uitvoering van het project.  

Goed om te weten 

De tegemoetkoming kan worden toegekend in de vorm van een subsidie. 

Als je project een eerste fase van klinische validatie vereist, kan Innoviris dit onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk financieren. Zie onderstaand formulier klinische validatie. 

Als je met Innoviris wilt nagaan of je project in aanmerking komt, kan je vooraf je idee laten testen. 

 

BestandExtensieGrootte
Aanvraagformulierdocx131.95 KB
Aanvraagformulier klinische validatiedocx335.51 KB
© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.