Voorwerp van dit Privacybeleid

Innoviris is van mening dat de bescherming van privacy en persoonsgegevens van groot belang is. Daarom stellen wij alles in het werk om uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw rechten te verwerken.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Met dit Privacybeleid willen we u informeren over de manier waarop Innoviris uw persoonsgegevens in het algemeen verwerkt.

Innoviris engageert zich niet alleen om uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken, maar ook om u duidelijke en volledige informatie te verstrekken over de manier waarop deze gegevens worden verwerkt, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Eventuele substantiële wijzigingen zullen altijd duidelijk aan u worden gecommuniceerd. Het is echter aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verschillende gegevens die op het eerste gezicht anoniem lijken, maar waarvan de samenvoeging het mogelijk maakt om een bepaalde persoon te identificeren, vormen ook persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Innoviris verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens in het kader van de aangeboden diensten en activiteiten. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. Deze omvatten met name:

 • Uw identificatiegegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, …)
 • Uw bankgegevens (IBAN, BIC/SWIFT, …)
 • Uw facturatiegegevens
 • Uw toegang tot onze webserver, browsertype
 • Alle gegevens die u aan ons doorgeeft

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Innoviris is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Onze volledige gegevens zijn:

INNOVIRIS

Charleroisesteenweg 112

1060 Brussel

Nr. van de KBO: 0870532933

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Het verzamelen van de meeste gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, gebeurt via (niet-limitatieve lijst):

 • Onze online formulieren (bijv. contactformulier, Irisbox)
 • Onze enquêtes
 • De formulieren bij de subsidieaanvragen, de projectoproepen, …
 • Uw inschrijvingen voor onze evenementen, de nieuwsbrief
 • Onze overeenkomsten

 

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies om de gebruiker te herkennen en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, en om uw technische keuzes (bv. taal) te onthouden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u graag door naar ons Cookiebeleid.

Waarom gebruiken wij uw gegevens ?

In overeenstemming met de GDPR verzamelt en verwerkt Innoviris uw gegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

1. In het kader van de taken van algemeen belang die aan Innoviris zijn toegekend bij de Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van Innoviris:

 • Raad voor het Wetenschapsbeleid
 • Wetenschappelijk onderzoek voor economische doeleinden
 • Wetenschappelijk onderzoek voor niet-economische doeleinden
 • Communicatie inzake het wetenschapsbeleid
 • Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Internationale betrekkingen
 • Informatie en statistieken

2. In het kader van contractuele verhoudingen

3. In het kader van toegestemde communicatie zoals de nieuwsbrief en event-based-communicatie

4. In het kader van wettelijke verplichtingen (boekhouding, sociaal secretariaat, …)

5. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen onder de voorwaarde van considerans 47 van de GDPR

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Personeelsleden

Personeelsleden kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren. Er worden interne maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

Om ongeoorloofde toegang tot of wijziging van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, hebben personeelsleden bovendien alleen toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

 

Partners van Innoviris

Innoviris kan uw persoonsgegevens delen met partners (meestal andere overheidsinstellingen) waarmee het samenwerkt bij de uitvoering van zijn taken van algemeen belang of op basis van uw toestemming.

 

Onderaannemers en externe dienstverleners van Innoviris

Om bepaalde taken uit te voeren, maakt Innoviris gebruik van de diensten van externe dienstverleners die uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

 

Wanneer uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan onderaannemers (bijv. jury) die de verwerking voor Innoviris uitvoeren, zorgt Innoviris ervoor dat er contractuele bepalingen worden opgesteld, met name om ervoor te zorgen dat deze onderaannemers:

 

 • uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de door Innoviris aangegeven doeleinden en dat ze worden verwerkt in overeenstemming met de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, en;
 • passende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om u te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens

 

Overheidsinstellingen

Het is mogelijk dat Innoviris sommige van uw persoonsgegevens moet bekendmaken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om te reageren op verzoeken van de overheid.

 

Het gaat om verzoeken van gerechtelijke instanties (rechtbanken, politiediensten, enz.), administratieve rechtbanken (Rekenkamer, Raad van State) of bepaalde administratieve instanties (ministerieel voogdijkabinet, enz.).

Dragen we uw gegevens over buiten Europa?

Innoviris geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of aan derde landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen.

Voor meer informatie klik hier.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, in de mate van het mogelijke, elke ongeoorloofde lekkage, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Als een van de bovenstaande inbreuken zich toch zou voordoen, verbindt Innoviris zich ertoe alle nodige stappen te ondernemen om de schade tot een minimum te beperken en worden artikel 33 en 34 van de GDPR toegepast.

Welke bewaringstermijn geldt voor de verwerkte gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken en in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn kan dus variëren. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens gedurende 7 jaar te bewaren in verband met boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Bovendien, wanneer u een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekent om een financiering te verkrijgen, bewaren wij uw contractuele gegevens tot 10 jaar na het einde van uw overeenkomst[g2]  voor juridische doeleinden om bepaalde gegevens te bewaren als bewijs in geval van geschillen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Innoviris wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten inzake gegevensbescherming.

Iedere gebruiker geniet de rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR:

 • Recht van inzage - U hebt het recht om Innoviris te vragen om een gratis kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten voor eventuele extra aangevraagde kopieën.
 • Recht op rectificatie - U hebt het recht om Innoviris te vragen om alle informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen om alle informatie die u denkt dat onvolledig is, aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) - U hebt het recht om Innoviris te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om Innoviris te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Recht van bezwaar - U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking gebaseerd is op het algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens - U hebt het recht om te vragen dat Innoviris uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, overdraagt onder bepaalde voorwaarden.

Privacybeleid van andere websites waarnaar wordt verwezen

De website van Innoviris bevat links naar andere websites. Ons Privacybeleid is alleen van toepassing op onze site en de eigen verwerkingsactiviteiten van Innoviris. Daarom moet u, als u op een link naar een andere website klikt, hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen aan dit beleid

Innoviris herziet regelmatig zijn Privacybeleid en plaatst eventuele updates op deze webpagina.

Hoe kan je ons contacteren?

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, de gegevens die wij over u bewaren of als u een van uw rechten op grond van artikelen 15 tot 22 GDPR wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Email: dpo@innoviris.brussels

Per post:

DPO – INNOVIRIS

Charleroisesteenweg 112

1060 Brussel

 

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te antwoorden.

Hoe kan ik contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)?

Als u een klacht wilt indienen of als u vindt dat Innoviris niet naar behoren op uw vragen heeft geantwoord, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

     +32 (0)2 274 48 00

     +32 (0)2 274 48 35

     contact@apd-gba.be

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier