Innoviris erkent het belang van een doordacht gender- en gelijkekansenbeleid en wil met gerichte maatregelen bijdragen tot verantwoord onderzoek en innovatie

Genderbeleid wordt in dit document opgevat als een beleid dat aandacht besteedt aan de psychologische, sociale en culturele factoren die bijdragen tot ongelijke kansen voor de verschillende seksen. De ontwikkeling van een gender- en diversiteitsbeleid binnen het beleidsdomein Onderzoek en Innovatie (O&I) is één van de acties in het Regionaal Innovatieplan 2021-2027 (en de Slimme Specialisatiestrategie die daar deel van uitmaakt) [1]. Participatieve en inclusieve O&I-benaderingen werden in dit verband aangemerkt als een belangrijke uitdaging.  Het is dan ook geen verrassing dat dit thema integraal deel uitmaakt van de prioriteiten van het Gewestelijk beleid inzake O&I (en meer in het algemeen).

Bovendien is de ontwikkeling van een interne cultuur van respect en diversiteit één van de vier pijlers van Innoviris' huidige strategische plan 2021-2025, wat het belang van dit thema binnen de organisatiecultuur onderstreept.

Voorliggend document geeft een overzicht van onze voorbije, huidige en toekomstige inspanningen, toegespitst op de vijf actieterreinen, als aanbevolen door het kaderprogramma Horizon Europe:

- evenwicht tussen werk en privé-leven en organisatiecultuur

- genderevenwicht in leiderschap en besluitvorming

- gelijkheid van mannen en vrouwen bij aanwerving en loopbaanontwikkeling

- integratie van de genderdimensie in de inhoud van onderzoek en onderwijs

- maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, waaronder seksuele intimidatie.

 

[1] Zie https://innoviris.brussels/regional-innovation-plan

 

Raadpleeg hier het Gendergelijkheidsplan:

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.