Werking
Werking van de Brusselse Raad voor het Wetenschapsbeleid De Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kortweg RWBBHG, staat...
Samenstelling
Samenstelling van de Brusselse Raad voor Wetenschapsbeleid De samenstelling voor het 6e mandaat (2021-2025) van de Raad voor Wetenschapsbeleid van...
Wetgeving
Wetgeving van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels...
 • Advies 61: Memorandum van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2024. 
 • Advies 60: Voorontwerp van ordonnantie betreffende het Brussels Dierenwelzijnwetboek, 2023. 
 • Advies 59: Over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun voor economische doeleinden aan ondernemingen en met ondernemingen gelijkgestelde onderzoeksinstellingen, en de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen, 2023. 
 • Advies 58: Betreffende het gewestelijk beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van OOI, 2022.
 • Advies 57: Bettreffende de commentaar op het voorontwerp van de EFRO-programmering 2021-2027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2022. 
 • Advies 56: Betreffende de overdracht van kennis binnen het programma Applied PhD (ex-Doctiris) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2022. 
 • Advies 55: Betreffende het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) 2021-2027 en de Slimme specialisatiestrategie, 2021.
 • Advies 54: Betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 (de zogenaamde 'open data ordonnantie') en tot omzetting van de 'open data Richtlijn' 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie, 2021.
 • Advies 53: Betreffende de nota inzake de strategie voor de investering van de Europese fondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (EFRO), 2021.
 • Advies 52: Betreffende de financiering en ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2020.
 • Advies 51: Memorandum van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019.
 • Advies 50: Evaluatie van de Gewestelijk Innovatieplan (GIP), 2018.
 • Advies 49: Advies over de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe Brusselse ordonnanties inzake de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 2018.
 • Advies 48: De principenota over een substantiële vermindering van het aantal dierproeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2018.
 • Advies 47: Het Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 en de nieuwe OOI Ordonnanties, 2016.
 • Advies 46: De ondersteuning van OOI en de budgetten die eraan besteed worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2015.
 • Advies 45: De gewestelijke evaluatie en monitoring inzake OOI, 2015.
 • Advies 44: De nieuwe Europese regelgeving inzake OOI, 2015.
 • Advies 43: Memorandum van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2014. 
 • Advies 42: Het ontwerp van het operationeel Programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2014-2020, 2014.
 • Advies 41: De inrichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid Wallonië-Brussel, 2013.
 • Advies 40: Gezamenlijk advies van de RWB-BHG en de CWPS betreffende de samenwerking Wallonië-Brussel inzake onderzoek, 2012.
 • Advies 39: De actualisering van de Gewestelijke strategie voor onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meerbepaald de impulsprogramma's en het clusteringbeleid, 2012.
 • Advies 38: Het document « Actualisering van het Gewestelijk Plan voor Innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» 2012.
 • Advies 37: De promotie van onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2011.
 • Advies 36: Gezamenlijk advies van de RWB-BHG en de CWPS betreffende het ‘Gezamenlijk actieplan Wallonië-Brussel voor het onderzoek’, 2011.
 • Advies 35: Gemeenschappelijk actieplan Wallonië-Brussel voor onderzoek, 2011.
 • Advies 34: Het programma Prospective Research for Brussels, 2010.
 • Advies 33: Het Kerninitiatief Europa 2020 : Een Innovatie-Unie, 2010.
 • Advies 32: De ontwerpbesluiten houdende uitvoering van de artikelen 21, 22 en 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie, 2010.
 • Advies 31: De invoering van een scorebord van onderzoek en innovatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2010.
 • Advies 30: Het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie, 2009.
 • Advies 29: Memorandum van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2009.
 • Advies 28: De oprichting van ondernemingen van technologische aard en de coördinatie van de incubatiestructuren, 2008.
 • Advies 27: De thema's inzake onderzoek die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofstedelijk Gewest ter sprake moet brengen ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 2010 en over de nagestreefde resultaten, 2008.
 • Advies 26: Het voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de aanmoediging en de financiering van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2008.
 • Advies 25: Een nieuw programma "Prigogine" dat ondernemingen in staat moet stellen een beroep te doen op een vorser om hun technologisch potentieel te versterken en doctoraatsstudenten de kans moet geven hun thesis in een industrieel milieu te realiseren, 2008.
 • Advies 24: De opstelling van een lastenboek voor een studie die bedoeld is om het onderzoekspotentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van milieu te identificeren en te analyseren, 2008.
 • Advies 23: Het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie, 2007.
 • Advies 22: Een programma "Brains Back to Brussels", 2007. 
 • Advies 21: Het "Operationeel Programma voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krachtens de Doelstelling "concurrentiekracht en tewerkstelling" voor de periode 2007-2013", 2007.
 • Advies 20: Het "Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Belgisch Nationaal Strategisch referentiekader met het oog op de uitwerking van de operationele programma's van de structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2007-2013", 2006.
 • Advies 19
 • Advies 18: De aanbeveling van de Europese Commissie betreffende een handvest voor onderzoekers en een gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers, 2006.
 • Advies 17: De uitwerking van een financieringsprogramma voor de kosten van haalbaarheidsstudies van korte of zeer korte duur onder de benaming “Microprojecten”, 2005.
 • Advies 16: De uitwerking van een steunprogramma voor de oprichting van Spin-offs binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de benaming "Spin-off in Brussels", 2005.
 • Advies 15: De Mededeling van de Europese Commissie aangaande “Wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa - Richtsnoeren voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie, 2004.
 • Advies 14: Voorstel van directief voorgesteld door de Europese Raad met het oog op “Het vergemakkelijken van de toegang voor onderdanen van derde landen voor wetenschappelijk onderzoek in de Europese Gemeenschap”, 2004.
 • Advies 13: Gezichtspunten in verband met wetenschappelijk onderzoek in het Regeerakkoord en de algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 2004.
 • Advies 12: Balans 2000-2004 en vooruitzichten tot slot van het eerste mandaat van de Raad voor het Wetenschapsbeleid, 2004.
 • Advies 11: Evolutie van de financiering van het Wetenschapsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2004.
 • Advies 10: Besluit ontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de personeelsinformatie van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel, 2003.
 • Advies 9: Mededeling van de Europese Commissie: "Investeren in Onderzoek: actieplan voor Europa", 2003.
 • Advies 8: Mededeling van de Europese Commissie: "De rol van de universiteiten in het Europa der kennis", 2003.
 • Advies 7: Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, 2002. 
 • Advies 6: Ontwerp van besuit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en van de technologische innovatie, 2002.
 • Advies 5: Ontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische 'ontwikkeling", 2002.
 • Advies 4: Ontwerp van ordonnantie inzake de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie, 2001.
 • Advies 3: De procedures van erkenning van de 'excellentienetwerken' en de bepaling van de sleutelacties tot ondersteuning, 2001. 
 • Advies 2: Zesde kaderprogramma (2002-2006)' voorgelegd door de Europese Commissie, 2001.
 • Advies 1: De stimulering, het beheer, de administratie en de controle van de bij toepassing van het beleid inzake Onderzoek en Innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerde acties, 2001.
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier